DREPTUL LA DISPOZITIVE MEDICALE

Reglementarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Persoanele asigurate beneficiaza de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza numai ca o consecinta a actului medical raportat de medicul de specialitate care a facut recomandarea si validat de catre casa de asigurari de sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale.

Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului.

Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de un furnizor autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii / etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.

Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala – implant cu lentile intraoculare – trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

In cazul protezarii membrului inferior, dupa o interventie chirurgicala, un asigurat poate beneficia inaintea protezarii definitive, de o proteza provizorie. In aceasta situatie medicul care face recomandarea va mentiona pe prescriptia medicala modul de protezare si tipul protezei definitive. In situatii speciale, pentru acelasi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o alta protezare care sa cuprinda atat proteza provizorie cat si proteza definitiva sau direct proteza definitiva.

Pentru dispozitivele de protezare stomii, in cazul pacientilor cu stome permanente, medicul va mentiona pe prescriptia medicala „stoma permanenta”.

Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara, recomandarea se poate face si de catre medicul de familie pe lista caruia se afla inscris asiguratul, aflat in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate unde este in evidenta si asiguratul, in baza scrisorii medicale/bilet de iesire din spital transmisa de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu in acest caz si numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicala/ biletul de iesire din spital, se afla in relatie contractuala si numarul contractului incheiat de catre acesta sau reprezentantul legal; biletul de iesire din spital va contine obligatoriu si explicit toate elementele prevazute in modelul de scrisoare medicala.

In prescriptia medicala se va mentiona obligatoriu ca deficienta organica sau functionala nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de munca ori sportiv.
Lista dispozitivelor medicale si a preturilor de referinta poate fi consultata aici: click.

Cum beneficiez de aceste servicii?

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:

documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat,

actul de identitate (in copie), codul numeric personal – CNP,

prescriptia medicala pentru dispozitivul medical

declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Prescriptiile medicale sunt  valabile  30 de zile de la data emiterii. Daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen, isi pierd valabilitatea.

Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si care reprezinta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, angajat, asociat, administrator).

In situatia pacientilor cu stome permanente pentru obtinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescriptia medicala pe care este completata mentiunea „stoma permanenta” se depune impreuna cu prima cerere la casa de asigurari de sanatate o singura data intr-un an calendaristic.

Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre beneficiar, apartinator sau imputernicit legal in acest sens sau se expediaza prin posta in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.

In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat, se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, casa de asigurari de sanatate fiind obligata sa transmita asiguratului prin adresa scrisa, expediata prin posta, decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale, daca este cazul.

Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta stabilite de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consiliului de administratie si se aproba prin decizie de catre presedintele-director general.

Criteriile de prioritate pote fi consultate aici: click.

Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurari de sanatate prin posta, si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.

Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de catre casa de asigurari de sanatate, cu urmatoarele exceptii:

Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, care nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este insotita de o anexa cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.

In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada nedeterminata sau determinata – prin inchiriere iar aparatele pentru administrare continua cu oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivelor medicale. Perioada de inchiriere nu poate depasi data la care inceteaza valabilitatea contractelor de furnizare de dispozitive medicale incheiate intre casa de asigurari de sanatate si furnizori. La incheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acorda pentru o perioada determinata, furnizorii prezinta lista cuprinzand tipurile de dispozitive si numarul acestora pe fiecare tip

In cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurari de sanatate, pentru un singur dispozitiv medical, emit decizii distincte pentru acelasi tip de proteza pentru ambele etape de protezare (proteza provizorie si proteza definitiva). Decizia pentru proteza definitiva, se emite, la solicitarea asiguratului, dupa minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza provizorie.

In cazul dispozitivului efectuat la comanda, furnizorul de dispozitive medicale instiinteaza casa de asigurari de sanatate despre primirea deciziilor de aprobare a acestor dispozitive medicale, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii acestora.

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, in cazul dispozitivelor la comanda (inclusiv pentru protezele auditive), sau, in cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comanda, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de catre asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.

Pentru pacientii cu stome permanente care in cursul anului calendaristic, dupa expirarea termenului de valabilitate a unei decizii, doresc sa se adreseze altui furnizor de dispozitive pentru protezare stomii decat cel la care au depus prescriptia medicala cu mentiunea „stoma permanenta”, este necesara obtinerea unei alte prescriptii medicale cu mentiunea „stoma permanenta” care sa insoteasca decizia emisa de casa de asigurari de sanatate.

In cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante si aparate pentru administrare continua cu oxigen, decizia va fi insotita de talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.

Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.

Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea de catre asigurat, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata) de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.

Decontarea, in cazul protezelor auditive, se face dupa depunerea de catre asigurat, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare intocmit de catre un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.), efectuate inainte si dupa protezare. In cazul in care asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.

Certificatul de garantie predat de catre furnizor asiguratului trebuie sa precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producatorului, numele reprezentantului autorizat al producatorului sau numele distribuitorului, dupa caz; tipul; numarul lotului precedat de cuvantul „lot” sau nr. de serie, dupa caz); data fabricatiei si, dupa caz, data expirarii; termenul de garantie.

In cadrul termenului de garantie asiguratii pot sesiza furnizorul in legatura cu eventualele deficiente ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzator va fi asigurata si suportata de catre furnizor.

Cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate.

Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul cel mai mic de vanzare cu amanuntul. In situatia in care pentru un dispozitiv medical, preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat pretul de referinta, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta.

Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta si bon fiscal sau, la cererea asiguratului, si factura.

Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat suma de inchiriere a acestui dispozitiv medical, stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casa de asigurari de sanatate deconteaza, suma de inchiriere cea mai mica. In situatia in care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate casele de asigurari de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare.

Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale

sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata, de comercializare si de punere in functiune a dispozitivelor medicale;

sa livreze dispozitivul medical in conformitate cu recomandarea medicului si sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare, in cazul dispozitivelor medicale care necesita service;

sa livreze dispozitivele medicale si sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de evaluare;

sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;

sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de catre medicul specialist la emiterea recomandarii medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba si predarea dispozitivului medical la comanda;

sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;

sa intocmeasca evidente distincte pentru dispozitivele medicale acordate si decontate din bugetul Fondului pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurari sociale de sanatate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz,  precum si din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de dispozitive medicale acordate pe teritoriul Romaniei, si au obligatia sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale documentele justificative care atesta dispozitivele medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane;

sa intocmeasca evidente distincte  pentru dispozitivele medicale acordate si decontate din bugetul Fondului pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European si din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei, si au obligatia sa transmita lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala documentele justificative care atesta cheltuielile efectiv realizate, precum si documentele care au deschis dreptul la dispozitive medicale.

Articol preluat de pe site-ul CASEI ASIGURARILOR DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Adela Pârvu - Interior design blogger

O viaţă avem? Colorată să fie!

Alăptează!

Resurse pentru suport in alaptare

WELCOME TO ROMANIA !

With this Blog we want to get you out there and explore this wonderful place called ROMANIA !

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Adolescentzi

un blog pentru fiecare dintre voi

Blogul Asociatiei IHTIS Romania

Promovam interesele tinerilor cu dizabilitati fizice

%d blogeri au apreciat: